Този доклад е изготвен и публикуван в съответствие с изискванията на чл. 62. от Закон за независим финансов одит в Република България и прилага чл. 13 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.

ISA_Audit_Transparency_Report_2019_30.07.2020