Този доклад е публикуван в съответствие с изискванията на чл. 40 „м” от Закона за независимия финансов одит в Република България и прилага чл. 40 от Директива 2006/43/EC на Европейския парламент, както и промените от 17 май 2006 г. за изисквания от закона одит на годишните отчети и консолидираните отчети, с които се допълват Директиви 78/660/EEC и 83/349/EEC на Съвета и се отменя Директива 84/253/EEC на Съвета (Одит Директивата).

RSM_Transparency_Report_2015