Skip to main content Skip to search

Posts by admin

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ – 2019 г.

Този доклад е изготвен и публикуван в съответствие с изискванията на чл. 62. от Закон за независим финансов одит в Република България и прилага чл. 13 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.

ISA_Audit_Transparency_Report_2019_30.07.2020

 

Read more

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ – 2018 г.

Този доклад е изготвен и публикуван в съответствие с изискванията на чл. 62. от Закон за независим финансов одит в Република България и прилага чл. 13 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.

ISA_Audit_Transparency_Report_2018_30.04.2019

 

Read more

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ – 2017 г.

Този доклад е изготвен и публикуван в съответствие с изискванията на чл. 62. от Закон за независим финансов одит в Република България и прилага чл. 13 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.

FINAL-ISA_Audit_Transparency_Report_2017_20180611

 

Read more

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ – 2016

Този доклад е изготвен и публикуван в съответствие с изискванията на чл. 62. от Закон за независим финансов одит в Република България и прилага чл. 13 от Регламент (ЕС) № 537/2014 на EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит на предприятия от обществен интерес и за отмяна на Решение 2005/909/ЕО на Комисията.

ISA_Audit_Transparency_Report_2016_25_04_2016

Read more

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ – 2015 г.

Този доклад е публикуван в съответствие с изискванията на чл. 40 „м” от Закона за независимия финансов одит в Република България и прилага чл. 40 от Директива 2006/43/EC на Европейския парламент, както и промените от 17 май 2006 г. за изисквания от закона одит на годишните отчети и консолидираните отчети, с които се допълват Директиви 78/660/EEC и 83/349/EEC на Съвета и се отменя Директива 84/253/EEC на Съвета (Одит Директивата).

RSM_Transparency_Report_2015

Read more

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ – 2014

Този доклад е публикуван в съответствие с изискванията на чл. 40 „м” от Закона за независимия финансов одит в Република България и прилага чл. 40 от Директива 2006/43/EC на Европейския парламент, както и промените от 17 май 2006 г. за изисквания от закона одит на годишните отчети и консолидираните отчети, с които се допълват Директиви 78/660/EEC и 83/349/EEC на Съвета и се отменя Директива 84/253/EEC на Съвета (Одит Директивата).

Transparency_Report_2014

Read more